ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUIDEN SAATAVUUS JA LAATU POHJOIS-SAVOSSA: Maidontuottajat talliyrittäjiä tyytyväisempiä

Eläinterveyden tekijät hankkeelle toteutettu opinnäytetyö: ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUIDEN SAATAVUUS JA LAATU POHJOIS-SAVOSSA
Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kirjoittaja: Tarja Rautiainen, agrologi (amk), Savonia Ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Eläinlääkäripalveluilla on suuri merkitys maidontuottajille ja talliyrittäjille, koska taloudellinen tuotos riippuu eläinten terveydestä. Eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua tutkittiin Pohjois-Savon alueella kyselytutkimuksella, jonka kohderyhmään kuuluivat maidontuottajat ja talliyrittäjät. Maidontuottajille suunnattuun kyselyyn vastasi 227 maidontuottajaa ja vastausprosentiksi saatiin 40,3 %. Talliyrittäjiä vastasi 33 ja vastausprosentiksi saatiin 19,4 %. Maidontuottajissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia kun taas talliyrittäjistä valtaosa oli naisia.

Eläinlääkäripalveluiden käyttäminen

Tutkimukseen vastanneista maidontuottajista valtaosa ilmoitti käyttävänsä vain kunnallisia eläinlääkäripalveluita. Talliyrittäjät puolestaan käyttävät kunnallisten palveluiden lisäksi usein myös yksityisiä eläinlääkäripalveluja. Sekä maidontuottajat että talliyrittäjät käyttävät eläinlääkäripalveluita pääasiassa kerran kuukaudessa tai harvemmin. Muutama maidontuottaja käyttää palveluita myös viikoittain. Maidontuottajat ilmoittavat käyttävänsä eläinlääkäripalveluita kaikista eniten sairauksien ja hedelmällisyyshäiriöiden hoitoon sekä jalostuksen apuna. Talliyrittäjät taas kääntyvät eläinlääkärin puoleen eniten tapaturmien hoidon ja ennaltaehkäisevän hoidon takia.

Eläinlääkärin ammattitaito on tärkeä asia

Ylivoimaisesti suurin osa sekä maidontuottajista että talliyrittäjistä nimeää eläinlääkärin tärkeimmäksi ominaisuudeksi ammattitaidon. Koska eläinlääkärin työ on asiakaspalvelutyötä, korostuu vastauksissa myös asiakaspalvelun laadun merkitys: suuri osa talliyrittäjistä on jättänyt kutsumatta eläinlääkärin paikalle, jos ei-toivottueläinlääkäri on päivystänyt.

Saatavuus ja laatu -eläinlääkäripalveluiden avainasiat

Eläinlääkäripalveluiden hyvällä saatavuudella tarkoitetaan, että yhteyden saaminen eläinlääkäriin on helppoa ja että palvelu saadaan nopeasti. Tutkimusten tulosten perusteella maidontuottajat ovat arkipäivisin pääsääntöisesti varsin tyytyväisiä eläinlääkärin saatavuuteen, mutta pyhäpäivisin ja viikonloppuisin saatavuus koetaan hieman heikommaksi. Talliyrittäjien keskuudessa mielipiteet jakautuvat siten, että arkena reilu kolmanneskokee saatavuuden hyväksi, kohtuullisena ja huonona saatavuuden kokee noin 28 % vastaajista. Pyhäpäivisin tai viikonloppuisin noin 50 % talliyrittäjistä kokee saatavuuden heikoksi.

Valtaosa maidontuottajista ja talliyrittäjistä saa eläinlääkäriin tarvittaessa yhteyden joko aina tai usein. Maidontuottajat pitävät eläinlääkärin saapumisnopeutta pääasiassa nopeana ja talliyrittäjät melko nopeana. Pohjois-Savossa seutukunnalla on vaikutusta eläinlääkärin saapumisnopeuteen.

Maidontuottajat ja talliyrittäjät pitävät pääasiassa eläinlääkäripalveluiden hinta-laatusuhdetta kohtuullisena. Maidontuottajat pitävät kokonaisuudessaan eläinlääkäripalveluita valtaosin hyvinä, kun taas talliyrittäjät vain kohtuullisina. Viidesosa maidontuottajista kokee palveluiden laadun muuttuneen parempaan suuntaan viimeisen vuoden aikana. Vastaavasti talliyrittäjistä yli 40 % näkee palveluiden huonontuneen samassa ajassa, koska hevosiin erikoistuneita eläinlääkäreitä ei ole riittävästi ja ajomatkat hevosklinikoille ovat pitkät. Kyselyyn vastanneista maidontuottajista noin 18 % kokee eläinlääkäripalveluiden laadun heikentyneen. Syiksi vastaajat mainitsivat vastavalmistuneet ja epävarmat eläinlääkärit, puutteen eläinlääkäreistä ja yhteyden saamisen hankaluuden.

Eläinlääkäripalveluiden tulevaisuuden näkymät

Maidontuottajat toivovat, että alueella on tulevaisuudessa ainakin yhtä laadukkaat eläinlääkäripalvelut saatavissa. Maidontuottajat näkevät hankaluutena syrjäisten seutujen pitämisen houkuttelevina vaihtoehtoina eläinlääkäreille; tulevaisuudessa päivystysmatkat voivat pidentyä koska maidontuotantotilojen vähentyessä tilojen välimatkat kasvavat. Eläinlääkäripalveluiden tarpeet saattavat myös muuttua koska suurilla ja laajentavilla tiloilla tarvitaan asiantuntemusta ennaltaehkäisevässä hoidossa entistä enemmän. Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu tulisi kuitenkin taata myös muuttuvissa olosuhteissa. Talliyrittäjien tarpeita eläinlääkäripalveluiden suhteen ei saisi myöskään unohtaa. Hevostalous on maassamme kasvava ala ja hevosharrastajien sekä hoidettavien hevosten lukumäärä on kasvamassa. Tällä hetkellä talliyrittäjien mielestä suurin puute eläinlääkäripalveluissa vaikuttaisi olevan hevosklinikan puuttuminen alueelta. Monen talliyrittäjän iloksi tähän ollaan kuitenkin saamassa parannus, sillä Hingunniemeen rakennettavan eläinsairaalan rakentamisen aloitus on varmistunut.

Tutkimustulosten vaikutus eläinlääkäripalveluiden parantamiseen

Kyselytutkimuksen voivat hyödyntää mm. Pohjois-Savon kunnat suunnitellessaan eläinlääkäripalveluiden järjestämistä. Tutkimuksista tulee kuitenkin muistaa se, että talliyrittäjien osalta tuloksista ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska vastaajien lukumäärä ja vastausprosentti jäivät varsin mataliksi. Maidontuottajien osalta tulokset antavat hyvän kuvan Pohjois-Savon tilanteesta.

Lisää kommentti

Nimi: *
Aihe: *
Kommentti: *
FaLang translation system by Faboba
Euroopan maaseudun kehittämisrasto Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus